Regulamin sklepu

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Sklep ze sprzętem ratowniczym, dostępny pod adresem https://platformaratownicza.pl prowadzony jest przez Cygan Paweł Save a Life Platforma Ratownicza, Złotniki 76, 32-125 Wawrzeńczyce, e-mail: biuro@platformaratownicza.pl, telefon: +48 795 232 844, NIP: 361386296. 
 2. W przypadku zawarcia przez Cygan Paweł Save a Life Platforma Ratownicza  umowy z Konsumentem (konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego) posiadającym miejsce stałego pobytu poza Rzeczpospolitą Polską, prawem właściwym jest prawo polskie, wybór ten nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

§ 2 Wymagania techniczne 

 1. Sklep Platforma Ratownicza świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności poprzez udostępnienie platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest nabywanie Produktów. 
 2. Klient, w celu korzystania ze Sklepu, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Platforma Ratownicza. Urządzenie to musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty e-mail. 
 3. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez Platforma Ratownicza z Plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Pliki „cookies” są wykorzystywane przez Platforma Ratownicza w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów. 
 4. Klient, korzystający z usług świadczonych przez Platforma Ratownicza, jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3 Rejestracja w Sklepie 

 1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne. 
 2. Platforma Ratownicza tworzy dla zarejestrowanego Klienta Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji adresu e-mail i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej (logowanie). 
 3. Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Platforma Ratownicza a Klientem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.
 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Platforma Ratownicza drogą elektroniczną mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres e-mail biuro@platformaratownicza.pl. Platforma Ratownicza dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo. 
 5. Klient może rozwiązać zawartą z Platforma Ratownicza umowę dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@platformaratownicza.pl.  Po upływie okresu wypowiedzenia Platforma Ratownicza usunie Konto Klienta. 

§ 4 Warunki sprzedaży 

 1. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na nabycie Produktu, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna. Klientami Platforma Ratownicza mogą być zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne. 
 2. Zamówienia w Sklepie mogą być składane całodobowo, zarówno przez zarejestrowanych Klientów, tj. Klientów posiadających Konto w Sklepie, jak i Klientów dokonujących w Sklepie jednorazowych zakupów.
 3. Umowy sprzedaży Produktów zawierane są w następujący sposób: 
 • Klient wybiera interesujący go Produkt i przenoszony jest do podstrony, zawierającej szczegóły dotyczące danego Produktu, 
 • Następnie Klient kontynuuje zakupy lub przechodzi do Koszyka, gdzie może zweryfikować listę dotychczas wybranych przez siebie Produktów,
 • W Koszyku Klient dokonuje wyboru jednej z dostępnych opcji dostawy i płatności oraz podaje swoje dane (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon, adres poczty elektronicznej). Zarejestrowani Klienci mogą zalogować się do swojego Konta, które wygeneruje odpowiednie dane (dane mogą być zmienione przez Klienta)
 • W celu nabycia wybranych Produktów, Klient wybiera opcję „Przejdź do potwierdzenia”, gdzie pojawiają się dane zamówienia, po ich potwierdzeniu Klient składa zamówienie poprzez naciśnięcie opcji: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.
 1. Platforma Ratownicza wysyła na adres mailowy Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, które określa jego szczegóły (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności, dane rachunku bankowego Platforma Ratownicza). W przypadku zamówień telefonicznych kupujący akceptuje regulamin sklepu Platforma Ratownicza i wybrany produkt zostanie wysłany na wskazany adres podczas składania zamówienia. 
 2. Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 3, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu między Platforma Ratownicza a Klientem. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego umowa sprzedaży Produktów zawierana jest z chwilą otrzymania wiadomości, o której mowa w punkcie 4.
 3. Klient, zastrzeżeniem punktu 7 poniżej, może dokonać zmiany w zamówieniu aż do momentu wysłania zamówionego Produktu przez Platforma Ratownicza na wskazany przez Klienta adres. Zmiany mogą polegać na rezygnacji ze wszystkich lub z części zamówionych Produktów, podaniu innego adresu dostawy lub danych do faktury. W przypadku rezygnacji z zamówienia lub jego części, zwrot dokonanej płatności nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Platforma Ratownicza informacji o rezygnacji Klienta. Zmian można dokonywać drogą mailową pod adresem: biuro@platformaratownicza.pl bądź telefonicznie pod nr telefonu: +48 795 232 844, podając numer zamówienia. 
 4. Ceny Produktów podane są w wybranej przez Klienta walucie. Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy sprzedaży Produktu.
 5. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i jego dostawę wskazany jest każdorazowo przy danym Produkcie, nie przekracza on jednak nigdy 30 dni roboczych. 
 6. Ewentualne zmiany w katalogu prezentowanych Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na umowy sprzedaży Produktów zawarte przed dokonaniem tych zmian. Produkty zawsze zachowają wskazania a parametry zmian, dotyczą jedynie zwiększenia funkcjonalności i komfortu użytkowania. 

§ 5 Płatności i dostawa 

 1. Platforma Ratownicza dopuszcza następujące sposoby płatności: (a) przedpłata na rachunek bankowy Platforma Ratownicza (w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Produktu), (b) płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej (w ramach procedury składania zamówienia na Produkty), (c) przy odbiorze Produktów (za pobraniem), (d) przy osobistym odbiorze Produktów (tylko gotówką). Wszystkie formy płatności dostępne są na stronie informacyjnej Sposoby płatności. 
 2. W przypadku, gdy dostawa Produktów ma nastąpić poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Platforma Ratownicza nie przewiduje możliwości zapłaty ceny Produktów przy ich odbiorze (za pobraniem). 
 3. Produkty, stanowiące przedmiot umowy sprzedaży, dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, Paczkomatów lub Poczty Polskiej, według wyboru Klienta. Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie Platforma Ratownicza.
 4. Dostawa produktów realizowana jest niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za zamówienie (dotyczy wszystkich form płatności w przypadku przedpłaty). 

§ 6 Odstąpienie od umowy i postępowanie reklamacyjne 

 1. Klientowi, będącemu Konsumentem, z zastrzeżeniem punktu 6 poniżej, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 
 2. Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Zwrot zostanie zrealizowany na wskazane w informacji reklamacyjnej konto bankowe.
 4. Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi. 
 5. Zwrotom nie podlegają produkty personalizowane - wykonanie plakietki personalizowanej tj. z własnym logo, imieniem i nazwiskiem, nazwą miejscowości lub innymi treściami wykonywanymi na życzenie klienta, wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z art. 38. ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 6. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z umową sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@platformaratownicza.pl. Platforma Ratownicza udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 7. W wyniku rozpatrzenia reklamacji Klienta możliwe jest: a) obniżenie ceny Produktu, b) wymiana na Produkt wolny od wad lub usunięcie wady Produktu, c) odstąpienie Klienta od umowy, chyba że wada jest nieistotna. 

§ 7 Pakiety promocyjne 

 1. Klient może skorzystać z kodu rabatowego. Kody rabatowe mają określony czas ważności, po upływie którego nie można już skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 

§ 8 Ochrona danych osobowych 

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie. 
 2. Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajduję się w Polityce Prywatności sklepu dostepnej pod adresem: ....

§ 9 Newsletter 

 1. Klient ma możliwość zapisania się do biuletynu informacyjnego Sklepu („Newsletter”) poprzez umieszczenie swojego adresu e-mail w miejscu wskazanym na stronie Sklepu i wybranie opcji „Zapisz się”. 
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi „Newsletter” kontaktując się z Platforma Ratownicza pod adresem: biuro@platformaratownicza.pl lub samodzielnie poprzez kliknięcie na link znajdujący się w wiadomościach e-mail z Newsletter’em. 

§ 10 Postanowienia końcowe 

 1. Platforma Ratownicza zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. 
 2. O zmianie Regulaminu Platformy Ratowniczej poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży. 
 3. W przypadku zmiany Regulaminu przez Platforma Ratownicza, Klient może wypowiedzieć umowę na prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. 
 4. Istnieje możliwość skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 
 5. Klient ma prawo złożyć wniosek do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. 
 6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR.